این‌جانب برای اعتراض به بزرگترین رویداد فرهنگی کشور! که همان نمایشگاه کتاب باشد، در روز آخر، از نمایشگاه بازدید کرده و حتی یک جلد کتاب هم نخریدم.

باشد که مورد قبول درگاه الهی واقع شود و مشت محمکی باشد بر دهان مسئولین فرهنگی کشور!

یک مشتِ فرهنگی!