مشقامو خوب نوشتم

ولی

بابام دیگه نیست بهم عیدی بده ...

 

مشق بی بابا