دل سنگ-پاورقی

دل، سنگ که بشود،

داخل هیچ‌چیزی حل نمی‌شود، مثلاً آب.

اشک همه چیز را حل می‌کند، غیر از سنگ.

فقط آتش است که آبش می‌کند.

آن‌وقت شاید چیزی شد غیر از سنگ.

  

این عید فطری دلم بدجور هوای این دعا را کرده "خلصنا من النار یا رب..."