شبیه گاو شده‌ام این روزها.

شبیه گاوهای شیرده.

تازه خوب هم لگد می‌زنم،

به نُه من شیرم!