دشمن ما ماشین ها هستن.
بهتره اسلحه ات رو سمت ماشین ها بگیری.

(دیالوگی از فیلم نابودگر 4)