آخ که دلم لک زده واسه این که بشینم جلوی یه آینه و باهاش حرف بزنم... +